Dignus Keetlaer

Schepen van Goes. Hielp op 6 jarige leeftijd (25-02-1619) de eerste steen leggen van het Schuttershof der Cloveniers te Goes.

Bron: Stadsarchief van Goes
Grafschift Dignus Keetlaer.

KETELAAR (Dignus) (2), geb. te Goes 1612, overl. ald. 31 Mei 1651, zoon van den voorg., werd schepen te Goes, ontvanger van den 100en penning in Zuid-Beveland. Hij huwde te Goes, 25 Febr. 1635 ondertr., met Maria Eversdijk geb. te Goes, ged. ald. 27 Jan. 1610, overl. ald. 5 Maart 1660, dochter van Cornelis Fransz Eversdijk en Tanneke Manée (kol. 366) Zij hertr. te Goes 6 Jan. 1656 Gerard Sabbinge Gillisz, sedert 1631 schepen van Goes, ald. kinderloos overl. en begr. 4 Juni 1638. De kinderen van Dignus Keetlaer overleden allen zeer jong, behalve de derde zoon Mr. François Keetlaer, geb. te Goes 31 Oct. 1640, overl. te ’s Gravenhage 22 Dec. 1718. Hij studeerde te Leiden, ingeschreven ald. 6 Juli 1663 als jur. stud., werd schepen van Goes 1672, 73, 74, 75. Hij werd 7 Sept. 1674 raadsheer in den Hove van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij huwde te Goes 14 Mei 1670 Maria Eversdijk (kol. 371), ged. te Goes 23 Maart 1651, overl. 1720, dochter van Dr. Nicolaas en Johanna Verberch. Van hunne 6 kinderen was de oudste zoon Nicolaas Keetlaer (kol. 684), de jongste Cornelis (kol. 681); de tweede zoon Mr. Dignus Keetlaer, geb. 11, ged. 12 Nov. 1674, overl. ongeh. te Middelburg 23 Maart 1750, schepen van Goes, 1708, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pensionaris honorair 1719, 1720, werd 4 Dec. 1719 secretaris der Staten van Zeeland en 2 Nov. 1734 raadpensionaris van Zeeland. Hij excerpeerde uit de Staten-Notulen van 11 Apr. 1721 over de titulatuur van den 1sten klerk ter griffie Jan Biskop.

Zie: J. van der Baan, Genealogie der familie Keetlaer in Algem. Familiebl. 1887, 193.


Informatie over deze persoon


Referentie: km_persoon_338